+31 6 51 84 20 29

Auteursrecht of verbintenisrecht?

Een cliënt benaderde DGA Recht, toen hij al in een gerechtelijke procedure betrokken was. Het betrof de productie van een product dat qua vormgeving inbreuk maakte op het auteursrecht van een ander. Partijen hadden die kwestie in het verleden in der minne geregeld door een vaststellingsovereenkomst te sluiten waarin de cliënt van DGA Recht zich verplicht had betreffend product uit het assortiment te halen en niet meer in de handel te brengen, zulks op straffe van een dwangsom die werd verbeurd voor iedere dag dat de vaststellingsovereenkomst op dit punt niet werd nagekomen, zulks tot een maximum van € 200.000,–. De vaststellingsovereenkomst hield ook nog de verplichting in om de beeltenis van het product uit de prijslijsten, brochures en de website te verwijderen. Cliënte had aan alle verplichtingen keurig voldaan, maar op de website was abusievelijk een beeltenis van betreffend product blijven staan. Toen er zoveel dagen waren verstreken dat de maximale boete was verschuldigd, reclameerde de auteursgerechtigde.

De behandelende advocaat was gespecialiseerd in intellectueel eigendom, waaronder auteursrecht en had zijn verweer op auteursrechtelijke aspecten ingericht. DGA Recht meende dat het blijven staan van een vergeten beeltenis op de website niet onder het boetebeding in de vaststellingsovereenkomst viel en koos dus de verbintenisrechtelijke insteek.

De rechter kreeg dus zowel het auteursrechtelijke als het verbintenisrechtelijke verweer te beoordelen en oordeelde dat de vergeten beeltenis op de website niet onder het boetebeding viel en kwam daarmee niet meer toe aan beoordeling van het auteursrechtelijke verweer. De vordering van de auteursgerechtigde werd afgewezen.

Deze zaak toont voor DGA Recht het belang aan van het hebben van overleg met de diverse specialisaties binnen het recht, om er zoveel mogelijk zeker van te zijn dat een zaak van alle kanten wordt bekeken.

Contact

Goirleseweg 37
5026 PB  Tilburg
  +31 6 51 84 20 29
 charles@dgarecht.com

 

KvK nr.69485828
IBAN:NL98RABO0181219026
BIC:RABONL2U
BTW nr.NL 1141.884.03.B01

Volg ons op